Link

Are you bored?

Screenshot

I’ve found the website that it might kill boredom (or not?).

เว็บไซต์นี้จะสุ่มอะไรบางอย่างที่โคตรไร้สาระมาให้คุณมีอะไรทำ เอาไว้เล่นแก้เซ็งได้ เวลาที่ไม่มีอะไรทำจริงๆ

www.boredbutton.com